Máy phát hiện (máy dò) rò rỉ khí Helium Inficon Protec P3000XL

Giá bán: Liên hệ

Inficon Protec P3000XL Helium Leak Detector

SPECIFICATIONS
Type                                                                                                   Protec P3000(XL)
Min. detectable leak rate Protec P3000                                             1E-7 mbar l/s
Min. detectable leak rate Protec P3000XL with 300 sccm                 1E-7 mbar l/s
Min. detectable leak rate Protec P3000XL with 3000 sccm               1E-6 mbar l/s
Measuring scale Protec P3000                                                          5 decades
Measuring scale Protec P3000XL with 300 sccm                              5 decades
Measuring scale Protec P3000XL with 3000 sccm                            4 decades
Sensor response time                                                                        450 ms
Response time incl. sniffer line                                                          < 0.7 s
Leak rate units                                                                                   mbar l/s; Pa m3/s; ppm
Refrigerant equivalent leak rates                                                       g/a; oz/yr; lb/yr
Dimensions (width x depth x height)                                                  610 x 265 x 370 mm (24 x 10.4 x 14.6 in)
Weight                                                                                                27 kg (60 lbs)
Gas flow Protec P3000                                                                      300 sccm
Gas flow Protec P3000XL                                                                  3000 sccm / 300 sccm
Ambient temperature range                                                               10-45°C (50-113°F)